فیکسه کننده

فیکسه کننده

فیکسه کننده


3081 0

اشتراک گذاری

فیکسI کننده :  این ماده شیمایی قابل استفاده هم برای رنگ رزی و هم برای چاپ می باشد که در هر دو روش رمق کشی و پد برای رنگ های ر اکتیو و مستقیم جهت بالا بردن ثبات شستوشویی و مالشی استفاده می گردد .

فیکسه کننده 
4303

 

نظرات