آنتی استاتیک

آنتی استاتیک

آنتی استاتیک


1676 0

اشتراک گذاری

آنتی استاتیک ( ضد الکتریسته ساکن): این ماده شیمایی قابل استفاده هم در سیستم رمق کشی و هم در سیستم پد  میباشد.

آنتی استاتیک
4305

 

نظرات