دیسپرس کننده و یکنواخت کننده

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده


1550 0

اشتراک گذاری

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده : این ماده باعث جذب بهتر و یکنواخت تر شدن رنگ دیسپرس بر روی پارچه می گردد که همزمان با رنگ دیسپرس قابل استفاده می باشد و همچنین از لک شدن و تجمع رنگ بر روی پارچه جلوگیری می کند.

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده
4242-2
4327

 

نظرات