صابون پس شور

صابون پس شور

صابون پس شور


1677 0

اشتراک گذاری

صابون پس شور : این ماده شیمایی جهت شستوشوی نهایی در رنگ رزی و چاپ جهت برداشت رنگ های جذب نشده از روی پارچه های طبیعی و مصنوعی  می باشد . که داری کف بسیار پایینی می باشند . که قابل استفاده در هر دو سیستم رمق کشی و مداوم می باشد.

صابون پس شور
3188
4177
4185

 

نظرات