بافر قلیایی

بافر قلیایی

بافر قلیایی


1773 0

اشتراک گذاری

بافر قلیایی :این ماده شیمیایی جاگزین مناسب برای سود و کربنات در رنگرزی پارچه های سلولوزی با رنگ راکتیو میباشد که از هیدرولیز شدن رنگ نیز جلوگیری می کند . 

بافر قلیایی
4241

 

نظرات