نفوذ دهنده

نفوذ دهنده

نفوذ دهنده


2917 0

اشتراک گذاری

نفوذ دهنده و یکنواخت کننده: این ماده شیمایی قابل استفاده در مراحل شستوشوی اولیه , بلیچگری و رنگرزی می باشد که در نتیجه باعث افزایش خاصیت آب دوستی پارچه و همچنین افزایش نفوذ پذیری هر چه بیشتر مواد و رنگ به داخل الیاف گشته که باعث بهبود و افزایش عملکرد مواد مصرفی می شود .

 

نفوذ دهنده ویکنواخت کننده
4328

 

نظرات