پایدار کننده آب اکسیژنه

پایدار کننده آب اکسیژنه

پایدار کننده آب اکسیژنه


2555 0

اشتراک گذاری

پایدار کننده آب اکسیژنه : به علت فرار بودن آب اکسیژنه در مرحله بلیچگری استفاده از این ماده جهت افزایش قدرت آب اکسیژنه و کاهش مصرف آن و همچنین سفیدی بیشتر پارچه توصیه می شود .

پایدار کننده آب اکسیژنه
4220

 

نظرات