سختی گیر

سختی گیر

سختی گیر


2499 0

اشتراک گذاری

 سختی گیر : این ماده شیمیایی قابلیت گرفتن کلیه سختی موجود در آب ازجمله کلسیم , سدیم , آهن و... را می باشد . که قابل استفاده در کلیه مراحل رنگرزی می باشد و همچنین در صورت استفاده در مرحله بلیچگری باعث افزایش قدرت صابون و افزایش آب دوستی پارچه می گردد وهمچنین در صورت استفاده در حمام رنگ باعث شفاف تر شدن رنگ می گردد  

سختی گیر
4202
4301

 

نظرات