صابون پخت حلال دار

صابون پخت حلال دار

صابون پخت حلال دار


2704 0

اشتراک گذاری

صابون پخت:  صابون های این شرکت علاوه بر قدرت تمیز کنند گی فوق العاده و حلال انواع روغن ها ازجمله روغن های  بافت می باشد  . همچنین باعث افزایش نفوذ پذیری بیشتر و سفید تر شدن پارچه می گردد که در نتیجه باعث جذب بالا تر رنگ و کاهش پروسه رنگ رزی می گردد .که قابل استفاده در هر دو سیستم رمق کشی و مداوم می باشند . 

صابون پخت حلال دار و نفوذ دهنده
4315
4206
3111
4211

 

نظرات